Erfaring viser mig, at dybe forandringsprocesser forudsætter integritet, hvor adfærd udadtil stemmer overens med værdigrundlaget indadtil. Igennem mit mangeårige arbejde med mennesker og forandringsprocesser, har jeg foruden mine mangesidede faglige interesser også tilegnet mig en bred vifte af metoder, færdigheder og livsfilosofier. Alt dette har jeg samlet i en humanistisk filosofi, som kan forankres i hjertet og integreres i en helhedsorienteret, bæredygtig “levet praksis”. Herved åbnes, næres og beriges mennesker og relationer.

På denne videoer kan du møde Thelma, en færdiguddannet kursist fra uddannelsen i Systemisk Opstilling og Familieopstilling.

Følg med på Facebook

NÅR BARNDOMMEN GØR ONDT -
Et portræt af en Familieopstilling

I filmen følger vi Susanne som er fokuspersonen, og Liv Dhanyo Thommesen fortæller lidt om hvad det er man forsøger at forløse gennem en Familieopstilling.

Hvis du bliver inspireret af denne særlige måde at arbejde med mennesker på, tilbyder vi en 2-årige uddannelse i Familieopstilling og Systemisk Opstilling, som ruster dig til at lave både individuelle og gruppeopstillinger. Læs mere på www.isfo.dk.

www.youtube.com/watch?v=ztFaGKzXY3A
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

DEN NYE BASISUDDANNELSE I OPSTILLINGSMETODEN
Starter: 6. september 2016 (2 pladser tilbage)

Baseret på vores erfaringer fra de første hold har vi nu finpudset og opgraderet indholdet på uddannelsen.
De deltagende kursister bliver nu klædt på til at kunne arbejde med både Familieopstilling og Systemisk Opstilling, men også introduceret for arbejdet med Organisationsopstilling.
Læs nedenfor det spændende program for uddannelsens 7 undervisningsmoduler:

INDHOLD PÅ BASISUDDANNELSEN

1. DAG
SAMSKABELSE OG SAMMENHÆNGE – at begribe Opstillingens univers
Opstillingsmetoderne Familieopstilling, Systemisk Opstilling og Organisationsopstilling er et konkret håndværk, som kræver træning for at kunne beherske. Herudover skal man kende til de grundlæggende teorier for at frisætte håndværkets dybere potentiale og finde retning i processerne.
Afgørende for resultaterne er evnen til at skabe gode relationer samt at kunne indtage en rummelig og inkluderende indstilling til klienten og de mennesker, der arbejdes med.
Denne dag arbejder vi med
• Den grundlæggende teori bag Opstillinger.
• At begribe Opstillingens hensigt og formål.
• Opstillingsmetoden som forandringsredskab.
• At forstå facilitatorens indstilling.
• Eksternalisering og psyko-geografiske billeder.

2. DAG
OPSTILLINGENS HÅNDVÆRK - at skabe forandring
For at mestre Opstillingsprocessen, skal man have klarhed over, hvad man skal navigere efter for at skabe forandring hos de mennesker, man arbejder med. Sammen med klienten skabes helt konkrete og sansebaserede oplevelser af det nye, som herved let kan integreres. For at erfare dette er det dog væsentligt, at Facilitator selv har oplevet på egen krop og erkendt, hvordan man skaber vedvarende og konstruktive erfaringer.

Denne dag arbejder vi med:
• Praktisk indføring i Opstillingsmetoden.
• Introduktion til interventionsformer i Opstillinger.
• At skabe konstruktive relationer.
• At lære at omsætte relevante informationer til en Opstilling.
• At opleve sansningens fænomenologi.

3. DAG
GENERATIONERNES SPØGELSER - når historien blander sig i nutiden
De udfordringer, som mennesker står overfor, kan vise sig at have rod i mønstre, som genudspiller sig gennem generationer. I visse familier vil man fx kunne opleve, at alkohol er løbet som en forbandelse gennem slægten, hvor der i andre familier er temaer som depression, skilsmisse eller manglende personlig gennemslagskraft. Det er som om hver familie har sin egen dynamik, der kan opleves som en forbandelse. Disse mønstre kan stoppes.

Denne dag arbejder vi med:
• At afdække dysfunktionelle sammenhænge.
• At stoppe genudspilning.
• Systemisk ’parkering’ og at kunne adskille kontekster.
• At genskabe et sundt hierarki.
• At skabe flow mellem mennesker.

4. DAG
HVAD VIL DU MED DIT LIV? - at frisætte potentialer dig og dit liv
Der er en rolle til os, når vi fødes ind i familien. Den sikrer vores plads og overlevelse. Ikke desto mindre har vi tendens til at tage denne rolle med os ud i livet. Den giver os vores særlige udtryk, men kan desværre også fastholde os i mønstre, som ikke tjener os bedst muligt. Bag rollen gemmer der sig ofte en vifte af potentialer, som kan hjælpe os med at leve det liv, som passer til os. Vi har derfor et personligt ansvar for at udfolde det. Ingen anden kan gøre det for os.

Denne dag arbejder vi med:
• At finde sit kald i livet.
• At opdage og forankre en dybere drivkraft.
• At finde og anvende ressourcer.
• At arbejde med fortid-nutid-fremtid i en Opstilling.
• At finde sin kerne og stå op for sig selv.

5. DAG
PERSONLIGT GENNEMBRUD - at styrke kompetencer
Opstillingsmetoden kan passes ind i en lang række forskellige sammenhænge fra det familiære til det mere organisatoriske, men fælles er et redskab, som har vist sig at være enestående til at afdække ubalancer, dysfunktionelle mønstre samt at finde nye veje. Sidstnævnte er gældende fra det enkelte menneske til arbejdspladser og organisatoriske sammenhænge.

Denne dag arbejder vi med:
• Opstilling på arbejdspladsen.
• At opdage nye sider i sig selv.
• At skabe konstruktiv forandring.
• At fremme kreative processer.
• At arbejde med mål og retning.

6. DAG
AT FINDE SIT EGET UDTRYK- integration og anvendelsesmuligheder
At mestre et håndværk kræver selvfølgelig træning, men lige så vigtigt er det, at man finder og har tillid til sit eget udtryk og kan integrere det i eget liv og professionelle virke. Når denne fortrolighed har indfundet sig, åbner der sig et væld af anvendelsesmuligheder. Det er ikke længere blot en metode, men en helhedsorienteret og integreret måde at forstå mønstre, sammengænge og påvirkninger.

Denne dag arbejder vi med:
• At integrere metoden i eget liv.
• At finde og forankre sit eget udtryk.
• At bringe Opstillingsmetoden ind i sit professionelle virke.
• Metodens mangfoldige udtryk.
• Afdækning og afklaring af nye anvendelsesområder.

7. DAG
FORANKRING AF OPSTILLINGSMETODEN - supervision og opsamling
Engagement, nysgerrighed, anerkendelse og konstruktive læringsmiljøer skaber de bedste forudsætninger for at bevæge sig fra blot at arbejde med en teknik til at metoden bliver et levet og integreret håndværk. Samtidig åbner det op for glæden og kreativiteten ved arbejdet, som igen skaber lyst til at gå på opdagelse i nye udtryk, selvudfoldelse og anvendelsesmuligheder.

Denne dag arbejder vi med:
• Alle kursister laver en individuel opstillingsproces.
• Supervision og feedback om udviklingspotentialer.
• Refleksioner over det faglige stof.
• Nye mulige skridt.
• Afsluttende evaluering og opsamling.

www.youtube.com/watch?v=78XYdwM-xlY

Du kan tilmelde dig basisuddannelsen i København her:
isfo.dk/booking/event-booking.php?eventID=78&serviceID=1&date=2016-09-06
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

AT KUNNE BEGRIBE UHENSIGTSMÆSSIGE DYNAMIKKER I KLASSELOKALET

Systemisk Opstilling er en enkel og virkningsfuld metode til at få overblik over skjulte dynamikker og mønstre, men også let anvendelig metode til at opdage potentialer og nye hensigtsmæssige retninger.

Metoden har sine rødder i den systemiske tænkning, som er optaget af, hvordan udvikling og interaktioner er i en konstant gensidig påvirkning af hinanden. En del i et system kan derfor kun begribes, når man er opmærksom på, hvilken helhed det indgår i. Den er samtidig fænomenologisk, som frit kan fortolkes som en anerkendende inkluderende indstilling, hvor vi ser på virkeligheden uden forudantagelser eller fordomme.

I forbindelse med elevsamtaler anvendes figurer eller ’gulvmarkører’ i form af A4 -papir eller filtstykker, som viser billeder af det, der rører sig i den studerende.

I stedet for blot at snakke om tingene, hvor den intellektuelle hjerne aktiveres – frem for den følelsesmæssige – skaber vi konkrete billeder af de indre processer, som hurtigt giver både eleven og læreren indblik i evt. udfordringer på hjemmefronten, konflikter med kammerarter, at turde sætte sig faglige mål, overvinde usikkerhed osv.

Ved at rykke rundt på de forskellige elementer i opstillingen opnås indsigt i, hvordan en relationsmæssig eller faglig problematik kan afhjælpes - eller finde et roligere niveau, som gør eleven i stand til at få forståelse og desuden være med til eller tage hånd om problematikken.

Opstillingsmetoden bliver således en ressourceorienteret afklaring på et dybere niveau, hvor en del af resultatet er afdækningen af muligheder for udvikling og fremdrift.

I forbindelse med udfordringer på klasseniveau anvendes metoden til at give læreren et bedre indblik i klassens ofte usynlige koder og dynamikker. Mange lærere oplever ofte, at de enkelte elever hver for sig er dejlige børn, men at klassen som helhed ikke fungerer optimalt.

Dette kan kort forklares med at summen af et system er langt mere kompleks end de enkelte individer eller dele af systemet.

Her bruges Opstillingen til at skabe indsigt i gruppedynamikker, eksklusion af individer fra gruppen, manglende stimulering eller måske overstimulering. Samtidig laver vi med figurer alternative klassebilleder, hvor hver enkelt elev ved hjælp af figurer ’opstiller’ sig selv og hele klassen, som han eller hun oplever det, som fx:

• Hvem er inde og hvem er ude?
• Er der sub-grupper eller klike-dannelse i klassen?
• Føler eleven sig inkluderet eller ekskluderet?
• Hvem er dominerende og danner normen?
• På hvilken måde gøres dette (positivt, negativt, gennem aktiv eller passiv dominans etc.).
• Er der kønsorienterede konflikter – og i så fald hvordan udmønter det sig?
• I hvilke sammenhænge føler den enkelte elev sig bedst tilpas – og omvendt?
• Hvordan vægter eleven hhv. det faglige og det sociale?
• Hvordan er rollerne fordelt i klassen hhv. på hjemmefronten?
• Er der forbilleder og evt. rollemodeller i klassen for eleven?

Når alle elever hver for sig har lavet deres billede (kan evt. være anonymt) kan børnene få et tydeligt indblik i, hvordan deres klassekammerater oplever at være en del af fællesskabet. Læreren får ligeledes vigtige informationer, om hvor der kan sættes ind for at optimere klassens ydeevne, såvel socialt som fagligt.

Et væsentligt aspekt af metoden er, at når vi anvender billeder, symboler og evt. metaforer kommer vi uden om rigtigt/forkert, din skyld/min skyld osv. Der lægges vægt på sansninger, kropsfornemmelser og stemninger med henblik på at fremme de mere ubevidste lag hos eleven, hvor fx. præstationer og det at være dygtig, klog eller hvor en evt. anden tildelt rolle træder i baggrunden.

Man kan sige, at den indre pladespiller sættest på pause, hvor kropsfornemmelser og stemninger træder tydeligere frem. I kombinationen af følelser, sansninger og empati opnås en mere autentisk og kraftfuld klarhed, som helt udramatisk vil få både voksne og børn til at tage større ansvar.

En væsentlig sidegevinst ved at anvende metoden blandt fx elever og lærere, er at der introduceres virkningsfulde redskaber for livet, som kan bruges på et hvilket som helst tidspunkt og i de mangfoldige sammenhænge, som vi mennesker indgår i gennem vores relationelle livsforløb.

På denne måde anvendes Systemisk Opstilling ligeledes til at afhjælpe konflikter, samarbejdsvanskeligheder og relationelle problematikker i personalegrupper (fx i lærer-teams), på arbejdspladser eller andre organisationer.

På vores Basisuddannelsen kan du få redskaber til at kunne skabe orden i kaos på en kreativ og let omsættelig måde.

Læs mere om vores basisuddannelse: isfo.dk/basisuddannelse/
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

Jeg tager udgangspunkt i:

  • At det handler om mennesker
  • At skabe et tillidsfuldt rum som forudsætning for åbenhed
  • At skabe respektfulde og anerkendende relationer
  • At skabe tryghed i processerne
  • At skabe et læringsmiljø baseret på høj faglighed, viden og erfaring
  • At bidrage med nærvær og engagement

Liv Dhanyo Thommesen

På denne videoer kan du opleve Liv Dhanyo Thommesen fortælle om hvad Familieopstilling og Systemisk Opstilling er.

Få Nyhedsbrev

Chefen og de fire kopper

I et kortere coachingforløb fortalte en klient mig frustreret, at hun ikke kunne udstå sin nye leder og var begyndt at mistrives på jobbet. Hun havde tidligere været utrolig glad for sit arbejde, som hun havde haft i 3 år. Alle hendes kompetencer….læs mere klik her

Sommerfuglens vingeslag

Set fra rummet er der ingen adskillelser og grænser på kloden. Vi er én menneskehed, som i millioner af år er formet gennem evolutionen og nu er ankommet til de store udfordringer, verden står overfor i dag. Der er et kæmpe overforbrug, krige, flygtningestrømme, ressourcemangel og klimaudfordringer…..læs mere klik her

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest